Praktijkinfo

Over Fysiotherapie Snijders

Kwaliteit speelt binnen fysiotherapie Snijders een belangrijke rol, het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van onze kwaliteit is een dagelijks proces. Om deze reden is er binnen de praktijk een kwaliteitsfunctionaris aanwezig om alle kwaliteitsprocessen te bewaken. Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG register, en zijn ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Daarnaast is de praktijk in het bezit van een HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) certificaat. Ook kunt u op deze pagina alle medewerkers binnen de praktijk terugvinden, inclusief hun specialisaties en aandachtsgebieden. Meer informatie over bovenbeschreven punten kunt u vinden door op de betreffende menu items te klikken

Overige praktijk informatie

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 1. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 2. Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 4. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 5. Wij adviseren u tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 6. Van zowel therapeut als patiënt wordt verwacht dat ze voldoen aan de te verwachten hygiëne eisen anno nu.
 7. Het is verplicht als u in de oefenruimte traint, een handdoek mee te nemen.
 8. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 9. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 10. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 11. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Openingstijden:
Openingstijden van de praktijk:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-18.30 uur. In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact:
Stein: Raadhuisplein 26, 6171 JC, tel 046-4332342
Stein: Bergenkenstraat 11, 6171 NR, tel 046-7200999
Elsloo: Aelserhof 49, 6181 LB, 046-4373997
LifeStyle: Business Park Stein 106, 6181 MA, tel 046-4360090

Buiten deze uren kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Tarieven:
Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie is opgenomen in alle aanvullende verzekeringen.

Aanmelden:
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit om bij de eerste afspraak meteen bij de juiste (gespecialiseerde) fysiotherapeut terecht te komen.

DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie):
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek dat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor voor verder onderzoek door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak:
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden:
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens zijn zij opgenomen in het BIG register.

Privacy:
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming:
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne:
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt / cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten:
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkeigenaar.
Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte of op deze website.

Privacyreglement:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is, naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Eigendommen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws:
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website.

Zitting fysiotherapie€ 33,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 42,00
Zitting manuele therapie€ 39,00
Zitting oedeemtherapie€ 42,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 42,00
Zitting sportfysiotherapie€ 36,00
Zitting psychosomatiek fysiotherapie€ 39,00
Zitting geriatrie fysiotherapie€ 36,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 40,00
Screening€ 13,00
Intake en onderzoek na screening€ 39,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 39,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 39,00
Toeslag voor uitbehandeling€ 13,00
Inrichtingstoeslag€ 6,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt€ 19,50
Niet nagekomen afspraak€ 22,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen€ –
Eenvoudige, korte rapporten€ 18,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 27,50
niet vergoed door verzekeraar:
Fysiogym (per maand, 1 maal per week)€ 26,00 of € 29,00
Fysiofitness (per maand, 1 maal per week)€ 24,00 of € 29,00
Vrije fitness (per maand, 1 maal per week)€ 18,00
Taping bij hooikoorts€ 15,00

Deze tarieven gelden alleen indien u geen aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar!!!

Wat is het HKZ Certificaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:

 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

KNGF Centraal kwaliteitsregister

KNGF staat voor Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
De titel fysiotherapeut is een wettelijk beschermd beroep. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet, en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie (het KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven. Uiteraard voldoen alle fysiotherapeuten werkzaam bij fysiotherapie Snijders aan deze eisen, en staan ze dus geregistreerd in het CKR.

In Nederland wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Onderstaande brochure is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten.

Het doel van de Wet BIG is de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderen en bewaken, en de patiënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Hoe de Wet BIG hier voorwaarden voor schept, welke beroepen wettelijk geregeld zijn en wat dat betekent is het voornaamste onderwerp van het eerste gedeelte van deze brochure. Voor een aantal van de geregelde beroepen is een register ingesteld: het BIG-register. In het tweede gedeelte komen registratie in het BIG-register en het verstrekken van informatie uit het BIG-register aan de orde.
Tot slot zijn de contactgegevens opgenomen van de belangrijkste Nederlandse instanties die zich bezighouden met erkenning en registratie van beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Heeft u een klacht?

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij fysiotherapie Snijders, maar ook het ondersteunend personeel, doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u om welke reden dan ook niet tevreden bent over een behandeling, bejegening of situatie. Dan is het goed om dit bespreekbaar te maken, in eerste instantie bij de behandelend fysiotherapeut. Hiermee helpt u zichzelf, maar ook andere cliënten en wellicht ook ons om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Indien het gesprek met uw behandelend fysiotherapeut niet naar tevredenheid verloopt, of indien de klacht niet verholpen wordt, dan is de volgende stap om contact op de nemen met de eigenaar van Fysiotherapie Snijders. Hij kan dan in overleg met u de klacht, en de afhandeling daarvan evalueren en indien nodig het beleid bijstellen.

Indien deze twee stappen voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan is het altijd nog mogelijk een officiële klacht in te dienen. Hiervoor neemt Fysiotherapie Snijders deel aan de klachtenregeling van de beroepsgroep voor fysiotherapeuten, het KNGF. Door op de volgende link te klikken kunt u de klachtenfolder van het KNGF downloaden: klachtenfolder KNGF. In deze klachtenfolder staat beschreven hoe te handelen indien U een officiële klacht wilt indienen.

Het team van Fysiotherapie Snijders

John Snijders

Eigenaar/Fysiotherapeut
BIG-nummer: 09047648104
 • Eigenaar
 • Professional master manuele therapie
 • Shockwave therapie

Anja v.d. Donk

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 69033480504
 • CMD / TMD (kaakklachten)
 • Reuma groepstraining
 • Interne dossier controle

Rob de Ruijter

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 19034883004
 • Professional master geriatrie fysiotherapeut
 • ParkinsonNet
 • Docent fysiotherapie Hogeschool Zuyd

John Meijers

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 99034459604
 • Professional master manuele therapie
 • Medische trainings therapie
 • Docent fysiotherapie Hogeschool Zuyd

Armand v. Wagenveld

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 89047809904
 • Hart- en longrevalidatie
 • COPD groepstraining
 • Taping

Luc Hodiamont

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 79050283304
 • Psychosomatiek fysiotherapeut
 • Fibromyalgie
 • MS (multiple sclerosis) groepstraining
 • Looptraining bij vaatlijden

Leon Slofstra

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 79064115504
 • Oedeem fysiotherapeut
 • Oncologie fysiotherapeut
 • Medical taping

Anouk Graven

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 09910036804
 • Parkinsonnet
 • Medische trainingstherapie
 • COPD en astma
 • Artrose beweeggroepen
 • Hydrotherapie
 • Neurorevalidatie
 • Geriatrie fysiotherapie i.o.

Davey Driessen

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 59065812804
 • Professional master sportfysiotherapie
 • Shockwave therapie
 • D.M. (suikerziekte)
 • Medische trainings therapie

Bas van den Bosch

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 79908457804
 • Professional master manuele therapie
 • Hand therapeut

Linda Notten-Gerards

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 19050486404
 • Msc manuele therapie
 • Shockwave therapie
 • Medical taping
 • Echografie

Melanie Wolffs

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 89909735604
 • Professional master kinder fysiotherapeute
 • Fitkids

Theo Staps

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 49035094704
 • Medische trainings therapie
 • Running therapie
 • Looptraining bij vaatlijden
 • Dry needling

John van Heel

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 09033797504
 • Chronisch benigne pijnsyndroom
 • Fibromyalgie
 • Medische trainingstherapie

Vivian van Kempen

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 89047852304
 • Professional master manuele therapie
 • Medische trainingstherapie
 • Dry needling
 • EPTE
 • Echografie

Inge op den Camp

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 39062172304
 • Bekken fysiotherapeute
 • Zwangerfit begeleiding

Inge de Lang

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 19908728604
 • Geriatrie fysiotherapie
 • Medische trainings therapie

Marc de Ruijter

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 09034883404
 • Professional master manueel therapeut
 • Medische trainingstherapie
 • Docent fysiotherapie Hogeschool Zuyd

Joep Westbroek

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 69923073804
 • Algemeen fysiotherapeut

Renée Vrancken

Fysiotherapeute
BIG-nummer: 49918441204
 • Handtherapeute
 • Shockwave therapie

Joey Kreukniet

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 09917580204
 • Professional master manuele therapie i.o.
 • Shockwave therapie
 • Medical taping

Robin Grit

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 39920244504
 • Neurorevalidatie
 • Docent hogeschool Zuyd

Kevin Knapen

Fysiotherapeut
BIG-nummer: 19917268004
 • Professional master sportfysiotherapie
 • Dry needling
 • Shockwave therapie

Hilde Poolen

Fysiotherapeute
 • Kinderfysiotherapeute

Eric Janssen

Personal trainer
 • Personal trainer
 • Small group training

Sylvia Maessen

Secretarieel medewerkster
 • Secretarieel medewerkster

Marloe Evers

Secretarieel medewerktster
 • Secretarieel medewerkster

Marie-Louise Kostjens

Secretarieel medewerkster
 • Secretarieel medewerkster

Diana Meuleberg

Interieurverzorgster
 • Interieurverzorgster

Neem contact op voor een afspraak of stel een vraag